Free cookie consent management tool by TermsFeed

Studiebegeleiding

Het succes dat uw zoon of dochter in de verdere studieloopbaan en in het later beroep zal bereiken, hangt in grote mate af van de denk- en werkmethodes die hij of zij in het secundair onderwijs verwerft.

Op onze school maken wij daar heel bewust en intensief werk van:
In de klas zijn het de actieve en telkens aangepaste werkvormen die de leerlingen tot leren aanzetten.
Luisteren, spreken en schrijven wisselen af met waarnemen, exploreren, experimenteren, overleggen en uitvoeren. Dit is veelzijdig leren!
Bovendien wordt er in de lessen van het eerste jaar heel intensief tijd besteed aan de studiemethode en planning:
Hoe leer je, hoe verwerk je leerstof het best?
Welke oefeningen kun je daar nog op maken?
Hoe 'zet' je dit in jouw geheugen vast?

In de studietijden op school volgen de studiemeesters hun leerlingen van nabij.
Dit betekent uiteraard meer dan 'toezicht houden'.
De studiemeesters volgen en begeleiden de leerlingen bij hun studieplanning.
In de loop van elk trimister krijgen de leerlingen die studie volgen ook een studierapport mee.

In het begin van het schooljaar komt een deskundige in het 'Leren Leren'.
Alle leerlingen van het eerste jaar worden samen met hun ouders heel concreet en op een boeiende manier advies gegeven over studiemethodes en een studieplanning.
Die uitleg en raadgevingen vormen de onmisbare basis voor een doeltreffende studiebegeleiding tijdens het ganse schooljaar.

Taken, opdrachten en beurten helpen de leerlingen hun schoolwerk plannen.
De schoolagenda met extra bladen voor studieplanning is hierbij het werkinstrument voor de leerlingen.

Verdere begeleiding => Elke klassenleraar heeft speciale aandacht voor leerlingen die het moeilijk hebben.
Bovendien wordt er, ongeveer een maand voor de toetsen, per klas en zo nodig individueel, een werkschema voor de toetsen gemaakt.
Voor de leerlingen die blijvend moeite hebben met studiemethode en -planning geeft de studiedeskundige
van het CLB regelmatig extra begeleiding en praktische oefeningen in leervaardigheden.

Toetsenperiodes

De examenroosters zijn terug te vinden op smartschool (leerlingeninfo).

EERSTE PERIODE : herfstvakantie
Enkel de hoofdvakken
(enkel voor eerste jaar)

TWEEDE PERIODE : kerstvakantie
Alle vakken voor alle leerjaren
met mondelinge examens voor het vierde jaar

DERDE PERIODE : paasvakantie
Alle vakken voor alle leerjaren
met mondelinge examens voor het vierde jaar

VIERDE PERIODE : zomervakantie
Alle vakken voor alle leerjaren
met mondelinge examens voor het vierde jaar

Studie op school

Verplichte studietijd op school:

Voor de meeste klassen zijn er 2 of 3 uren studie voorzien in het gewone lessenrooster (dus tussen 08.30 en 16.30).

Niet-verplichte studietijd op school:

Voor heel wat leerlingen is het thuis moeilijk om rustig en ongestoord te studeren.
Onze school biedt hiervoor een goede oplossing:
in een rustige omgeving, in een stille studiezaal komen studeren.
Het zien studeren van anderen zet bovendien tot studie aan.

Avondstudie

Elke maandag, dinsdag en donderdag is sinds dit jaar aan een democratische prijs betalend

  • Per avond die je volgt, betaal je € 10 per jaar (vb.: 3 avonden per week = € 30 per jaar).
  • Dit wordt geregeld via een abonnement per trimester. Dan betaal je per avond € 4 voor het eerste trimester, € 3 voor het tweede trimester en € 3 voor het derde trimester.
  • Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen korte of lange studie en er wordt ook geen korting gegeven voor wie vroeger vertrekt.
  • De betaling gebeurt via de schoolrekening.

Duur : telkens van 16.50 tot 18.00 u.

Tijdens die avondstudie maken de leerlingen huiswerk, herhalen de lessen van de voorbije dag en bereiden die van de volgende dag voor.
Hierdoor verwerven ze een werkritme dat de schoolresultaten positief beïnvloedt.

Woensdagnamiddagstudie

Duur: van 12.35 tot 15.00 u.

Deze langere, wekelijkse studietijd geeft de kans om een grotere leereenheid te verwerken.
Voor beide studietijden (avond en woensdag) moet men per trimister inschrijven. 
Alleen door voorafgaandelijke, schriftelijke vraag van de ouders kan een leerling(e) ervan vrijgesteld worden. 

Zaterdagstudie 

Het Sint-Martinusinstituut biedt een extra studietijd aan haar leerlingen aan, namelijk:

* op de zaterdag voor de toetsenweek
* op de zaterdag tijdens de toetsenweek
Duur : van 09.00 tot 11.45 en van 13.15 tot 16.00.
Voor deze studietijden wordt telkens opnieuw en apart ingeschreven.
Voor deze extra studietijd wordt een bijdrage van € 2 per halve dag
en per gezin gevraagd, er is geen toezicht over de middag.